Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης», για την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

19-11-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 30787 Ημ/νία Πρωτ.: 19/11/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o Έγκριση ή μη 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου.
 
2ο 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021.
2
3ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
 
4o Διαβίβαση Πρακτικών 1 – 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 
5ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14.12.2021, σε Κλήση Μετ’ Απόδειξη Συζητήσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Γαλατσίου και των κ.κ. Χαραλάμπους και Δημητρίου Γκλίνου (ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 63434/1185/2020, Πιν. Γ5 (ΜΟΝ)/6)
 
6ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Δουλουμπάκα Σοφίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
7ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ροδίτου Χάρις και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

               Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

        Μαρκόπουλος Γεώργιος

                     (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr