Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

06-05-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 10309 Ημ/νία Πρωτ.: 6/5/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 10η Μαϊου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 11/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της Α’ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2021.
 
2ο Έγκριση της υπ’αριθ. Μ-1/05.04.2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας) και καθορισμός όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 65.700 μερίδων έτοιμου φαγητού για τη σίτιση άπορων και άστεγων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου, ετών 2021, 2022, 2023 & 2024.
 
3ο Διαβίβαση του από 27.04.2021 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της υπηρεσίας συντήρησης δύο (2) λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας για την συμπλήρωση των πρώτων 15.000 km  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.»
 
4ο Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Περιοχής Κρητικά»
 
5ο Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 209, για την παραλαβή της προμήθειας του εξοπλισμού, της κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Γαλατσίου.
 
6ο Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 251/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
7ο Λήψη απόφασης επί αγωγής εργαζομένης.
 
8ο Αποδοχή ή μη δώρο-επιταγών για το Γραφείο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων.

           Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

    Μαρκόπουλος Γεώργιος

          (Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr