Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

16-04-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 8964 Ημ/νία Πρωτ.: 15/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 19η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΑΓ.Α.Μ.Ε. οικ. έτους 2021.
 
2ο Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσία της ΔΑΓ.Α.Μ.Ε. οικ. έτους 2021.
 
3ο Έγκριση γνώμης επί της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2021.
 
4ο Έγκριση της υπ’αριθ.6/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) και καθορισμός όρων Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου.
 
5ο Έγκριση της από 01.04.2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) και καθορισμός όρων Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γαλατσίου.
 
6ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) την 10.05.2021, σε αγωγή που άσκησε η κ. Πρωτονοταρίου Ελένη, (ΓΑΚ: 13648/2021,  Αρ. Κατ. Δικ.: 427/2021, Αρ. Πιν.: 10, Κ.Π. Πιν.: 70 ΚΑ Εργατικά) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
7ο Αποδοχή ή μη δωρεάς ζωοτροφών από την εταιρία Vitafarm Tsatsoulis Bros για το Γραφείο Προστασίας Ζώων.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

       Μαρκόπουλος Γεώργιος

            (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr