Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» την Τρίτη 6 Απριλίου 2021

02-04-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 7948 Ημ/νία Πρωτ.: 2/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 6η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021.
   
2ο Έκφραση γνώμης επί της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμού Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
   
3ο Διαβίβαση του υπ’αριθ.5 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. – Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωση Διαγωνισμού (για την Ομάδα Α – Δήμος Γαλατσίου: Υποομάδα Α4: Λιπαντικά).
   
4ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με Διαγωνισμό που διεξάγει ο Δήμος Γαλατσίου.
   
5ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης περί διερεύνησης δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης καταστροφής αυτ/του από πτώση δέντρου.
   
6ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

                                                                                                                                                     Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                                 (Δήμαρχος)

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr