Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

12-05-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 12661 Ημ/νία Πρωτ.: 12/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 16η Μαΐου 2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης του πρώτου ολοκληρωμένου παιδικού Φεστιβάλ με τίτλο ¨Κοιτάζοντας τ΄ αστέρια¨ στον Δήμο Γαλατσίου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
   
2o Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης των προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου & συντήρησης αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου – Κήρυξη του Διαγωνισμού άγονου & ματαίωσή του – Επανάληψη του Διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων αυτού.
   
3ο Αποδοχή της δεύτερης δόσης προ-χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE17 ENV/GR/000352 (LIFE CAT4HEAVY), συνολικού ποσού 654,264.80 ευρώ από το European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) και αποδοχή της επιστροφής του ποσού των 43.327,37 από τον εταίρο PURITECH μετά την αποχώρησή του.
   
4ο Έγκριση πίνακα Οικονομικής ενίσχυσης, δικαιούχων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου και απόρριψης των μη δικαιούχων, για το οικονομικό έτος 2022.
   
5ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Φραγκουλοπούλου Μαρίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
6ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
7ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
8ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                      Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                                                  

                  Μαρκόπουλος Γεώργιος

                     (Δήμαρχος)                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr