Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

17-03-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 7160 Ημ/νία Πρωτ.: 17/3/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 21η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.
 
2ο Έγκριση απολογισμού του Νομικού  Προσώπου  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου  έτους 2020 (από 1/1/2020 έως 31/12/2020).
 
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.
 
4ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάν μελέτης στο πλαίσιο της ανάπλασης του Λόφο Παιδιού
 
5ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 22ο Μονομελές στις 12.04.2022, σε αγωγή που άσκησε η κα Π. Ε. (Αρ. Κλ. ΚΛ24018/2021, Αρ, Εισ. ΑΓ9892/13-06-2019, Πιν. 44-12/4/2022) κατά του Δήμου Γαλατσίου (για αποζημίωση – αδικαιολόγητου πλουτισμού).
 
6ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 18ο Μονομελές στις 13.04.2022, σε αγωγή που άσκησε ο κ. Σ. Μ. (Αρ. Κλ. ΚΛ25519/2021, Αρ, Εισ. ΑΓ10302/21-06-2019, Πιν. 34-13/4/2022) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
7ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 19ο Μονομελές στις 14.04.2022, σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Θ. Α. κ.λ.π. (Αρ. Κλ. ΚΛ24089/2021, Αρ, Εισ. ΑΓ11839/23-07-2019, Πιν. 26-14/4/2022) κατά του Δήμου Γαλατσίου (για αποζημίωση – αδικαιολόγητου πλουτισμού).
 
8ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού υπόθεσης που αφορά τον έλεγχο διαδικασίας σύνταξης συμβολαίων μεταβίβασης.
 
9ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σε Συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων γκαράζ σε οικόπεδα του Δήμου.
 
10ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 119,54€ για πληρωμή που αφορά στην συμπλήρωση του ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, στο όνομα του υπαλλήλου Αξαόπουλου Εμμανουήλ, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 
11ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 6589/11.03.2022 απόφασης του Δημάρχου για την εξειδίκευση της δαπάνης ποσού 2.457,75 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0005 (Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας) για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού.
 
12ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 140,00 € που αφορά στην προμήθεια ενός (1) θερμοπομπού.
 
13ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου ή μη.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                      Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                      (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr