Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

21-04-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 10787 Ημ/νία Πρωτ.: 21/4/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 28η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A’ Τριμήνου έτους 2022, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 
2o Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ.
 
3ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
 
4ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη, σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων, στην συμβολαιογράφο Αθηνών κα Κάλλη Ελένη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 68/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Β/Α Αττικής στη Μεταμόρφωση τεσσάρων (4) υπαλλήλων του Δήμου, για κατάθεση ανωμοτί Εξηγήσεων σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ΔΗ2021/7401 από 29-09-2021 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
 
6ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
 
7ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr