Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

10-06-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 15940 Ημ/νία Πρωτ.: 10/6/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Παραλαβή και έγκριση της παροχής υπηρεσίας για έλεγχο και ανάλυση υπεδάφους – γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση αποτελεσμάτων σε δυο οικόπεδα του Δήμου Γαλατσίου (Ο.Τ. 75/98, Ο.Τ. 98/98).
   
2o Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού χιλίων εκατό εξήντα ευρώ & δύο λεπτών (1.160,02€)  που  αφορά την προμήθεια αρχειοθηκών και τη συναρμολόγησή τους.
   
3ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
4ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
5ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
6ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
7ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                        Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                                                                   

                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                        (Δήμαρχος)                                                                                                                                                                       

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr