Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

04-03-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 5880 Ημ/νία Πρωτ.: 4/3/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 09η Μαρτίου 2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00
, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 12/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορούν την έγκριση της Α’ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2022.
 
2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 14/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορούν την Υποχρεωτική Αναμόρφωση στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2022.
 
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 μηνός Ιανουαρίου.
 
4ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης εκσκαφέα (JCB) για την συμπλήρωση των 1.000H, 1.250H και 1.500H ωρών λειτουργίας της εταιρείας UNITRACK ΑEΕ για την Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
 
5ο Διαβίβαση του από 14.01.2022 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου στην εταιρεία με την επωνυμία «e-ΜΕΝΤΩΡ SOLUTIONS I.K.E.»
 
6ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έκτακτων εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου, που διενεργούνται βάσει της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/20.03.1975.
 
7ο Διαγραφή χρεώσεων Κ.Ο.Κ.
 
8ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ
 
9ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                        Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                                                                   

                     Μαρκοπουλος Γεώργιος

                                 (Δήμαρχος)

 

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr