Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» την Τρίτη 10 Μαΐου 2022

06-05-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 12032 Ημ/νία Πρωτ.: 6/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 10η Μαΐου 2022, ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ.: 29/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της έκθεσης εσόδων/εξόδων Α΄ Τριμήνου οικονομικού  έτους 2022.
   
2o Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Γαλατσίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.
   
3ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής υποστήριξης των Εφαρμογών της εταιρείας «e ΜΕΝΤΩΡ SOLUTIONS I.K.E.» για τις Διευθύνσεις Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
   
4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Β/Α Αττικής στη Μεταμόρφωση υπαλλήλου του Δήμου, για κατάθεση ανωμοτί Εξηγήσεων σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ΔΗ2021/7401 από 29-09-2021 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
   
5ο Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.23/Τ.99 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
   
6ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
7ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
8ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

             Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

       

    Μαρκόπουλος Γεώργιος

            (Δήμαρχος)

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                            

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr