Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» την Τρίτη 24 Μαΐου 2022

20-05-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 13468 Ημ/νία Πρωτ.: 20/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 24η Μαϊου 2022, ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Γαλατσίου.
   
2o Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, συνολικού ποσού 644.800,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Γαλατσίου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
   
3ο Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου.
   
4ο Αποδοχή της πρώτης δόσης χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, συνολικού ποσού 96.275,00 ευρώ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
   
5ο Έγκριση των υπ’αριθ.1 – 3 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων 660 & 1100 Lt – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
   
6ο Παράταση της διάρκειας της υπ’αριθ.Πρωτ.11535/21.05.2021 σύμβασης για την Προμήθεια – Επισκευή – Συντήρηση ελαστικών ζαντών οχημάτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου.
   
7ο Παράταση της διάρκειας της υπ’αριθ.Πρωτ.11268/19.05.2021 σύμβασης για την Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου.
   
8ο Παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ’αριθ.Πρωτ.11269/19.05.2021 σύμβασης για τις εργασίες επισκευής ταχογράφων αυτοκινήτων καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού & λοιπών οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου.
   
9 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 717/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ενώπιον Αρμόδιου Δικαστηρίου.
   
10 Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του 9ου Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου Αθηνών του Δημάρχου Γαλατσίου για κατάθεση έγγραφων εξηγήσεων σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Α.Β.Μ.: ΕΓ42-21/128 και Α.Π. Εισ. Δικογρ.: 4650π/2022 Κλήσης.
   
11 Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών του Δημάρχου και Αντιδημάρχου Γαλατσίου, κατά τη δικάσιμο της 01-06-2022, σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ. 1790/2022 Κλητηρίου Θεσπίσματος με Α.Β.Μ. ΕΓ151-2022/70 και Γ22-873.
   
12 Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού χιλίων εννιακοσίων εξήντα ένα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά (1961,68€)  που  αφορά στην προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού (φυλλαδίων), μπλοκ σημειώσεων και στυλό  (για τις διασυνδέσεις με φορείς και υπηρεσίες) καρτών για την καταγραφή των  ραντεβού των ωφελούμενων και υπηρεσιών γραφικού σχεδιασμού αυτών.
   
13 Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€), για την εφαρμογή του  προγράμματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας, εικαστικής ψυχοθεραπείας (art therapy) για κοινωνικά  ευπαθείς ομάδες.
   
14 Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (782,00€)  που  αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δύο ηλεκτρικών στεγνωτήρων χεριών.
   
15 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
16 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
17 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
18 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
19 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
20 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
21 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
22 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
23 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
24 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
25 Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

                Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκοπουλος Γεωργιος

               (Δήμαρχος)

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                

 

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr