Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης», την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

21-01-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 2275 Ημ/νία Πρωτ.: 21/1/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o Λήψη Απόφασης για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος λήψης δανείου για την απόκτηση τμήματος του Ο.Τ.19/τ97 με την αγορά δύο ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας και αποδοχή όρων.
 
2ο Σύσταση του Λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής, ποσού διαχείρισης 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 
3ο Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου
 
4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του 12ου Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου Αθηνών του Δημάρχου Γαλατσίου για κατάθεση ανωμοτί Εξηγήσεων σε εκτέλεση της από 14.01.2022 (με αρ. πρωτ.: 1420/14.01.2022) Κλήσης Υπόπτου με. Αρ. Βιβλ. Μην.: ΔΕ 2021/9060 και Αρ. Εισ. Δικογρ.: 8863π.
 
5ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του 1ου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 09.02.2022 επί ποινικής υποθέσεως (Αρ. Β.Κλ. Θεσπ.: 4478/2021 και ΑΒΜ: ΑΔ20-167  ΔΖ20-1243) και κατηγορούμενους  Δημοτικό Σύμβουλο και υπαλλήλους του Δήμου Γαλατσίου.
 
6ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 
7ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

                        Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

               Μαρκόπουλος Γεώργιος

                        (Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr