Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» την Τρίτη 31 Μαΐου 2022

27-05-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 14313 Ημ/νία Πρωτ.: 27/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 31η Μαΐου 2022, ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση του από 20.05.2022 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου στην εταιρεία με την επωνυμία «e-ΜΕΝΤΩΡ SOLUTIONS I.K.E.»
   
2o Παράταση του χρόνου παράδοσης δύο (2) απορριμματοφόρων δυνάμει της υπ’αριθ.25145/30.12.2021 σύμβασης με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
   
3ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
   
4ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού εκατό είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτών   (120,50€), για την  προμήθεια υλικών για την εφαρμογή του  προγράμματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας, εικαστικής ψυχοθεραπείας (art therapy) για κοινωνικά  ευπαθείς ομάδες.
   
5ο Έγκριση για παράταση απόδοσης του Χ.Ε.Π 206/15-3-22, κατά ένα μήνα, για πληρωμή που αφορά την έκδοση δελτίων ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου, στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος των Κ.Α. 20-6323.0002 και Κ.Α. 10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
   
6ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
7ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
8ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
9ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
10ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
11ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
12ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
13ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

  Μαρκόπουλος Γεώργιος

   (Δήμαρχος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                               

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr