Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» την Τρίτη 5 Απριλίου 2022

01-04-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 8589 Ημ/νία Πρωτ.: 1/4/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 05η Απριλίου 2022, ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έκφραση γνώμης επί της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.
   
2ο Διαβίβαση του από 29.03.2022 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της υπηρεσίας συντήρησης ενός (1) εκσκαφέα JCB για την συμπλήρωση των 1000h, 1250h και 1500h ωρών λειτουργίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, στην εταιρεία με την επωνυμία «UNITRACK A.E.E.
   
3ο Αποδοχή Δωρεάς Οχημάτων.
   
4ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (4.927,40€) που αφορά την προμήθεια αντιολησθηρών αλυσίδων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (χιονοπτώσεις – παγετός) του Δήμου Γαλατσίου.
   
5ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού πεντακόσια πέντε ενενήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (595,20€) που αφορά την προμήθεια ιμάντων ασφαλείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (ακραίων καιρικών φαινομένων) του Δήμο Γαλατσίου.
   
6ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Δουλουμπάκα Σοφίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
7ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ροδίτου Χάρις και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
8ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                        Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                                                                   

                    Μαρκόπουλος Γεώργιος

                              (Δήμαρχος)

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr