Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. «δια ζώσης» την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

03-06-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 15063 Ημ/νία Πρωτ.: 3/6/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 07η Ιουνίου 2022, ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Ο Ορθή επανάληψη της  υπ ΄αριθ. 107/2020 απόφασης για την Έγκριση του  απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Γαλατσίου.
   
2o Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 39/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2020.
   
3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 40/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2021.
   
4ο Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός και «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» έτους 2021.
   
5ο Διαβίβαση του Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση υπηρεσιών υλοποίησης του 1ου ολοκληρωμένου παιδικού Φεστιβάλ με τίτλο ¨Κοιτάζοντας τ΄ αστέρια¨ στον Δήμο Γαλατσίου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας στους: ΚΟΤΣΟΡΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ,  ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ La Strada – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – Εταιρία μη κερδοσκοπική, ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Λ.Π., ΠΑΝΔΗΣ ΧΡ.ΘΩΜΑΣ, ΕΛΙΑΡΤ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΡΕΟΝ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΘΕΞΙΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
   
6ο Έγκριση της υπ’αριθ.13998/25.05.2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, λογισμικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
   
7ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ‘Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην οδό Κρήτης & Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δ. Γαλατσίου’ σύμφωνα  με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης.
   
8ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης που αφορά αδέσποτα ζώα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι.
   
9ο Διαγραφή χρέωσης παράβασης Κ.Ο.Κ.
   
10ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
11ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
12ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
13ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
14ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 59,77€ για πληρωμή που αφορά στην συμπλήρωση του ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο, με την τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώματος, στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάρις, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

             Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

     Μαρκόπουλος Γεώργιος                                                                                                                                

    (Δήμαρχος)

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                         

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr