Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

12-01-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 1222 Ημ/νία Πρωτ.: 12/1/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 16η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνης λογαριασμού και εισηγήτριας εκκαθάρισης δαπάνης του έργου: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΗΜΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ) με ενάριθμο 2022ΣΕ27510048.
   
2ο Σύσταση του Λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής, ποσού διαχείρισης 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
   
3ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σε συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης συνομολόγησης τοκοχρεολυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση έργου του Δήμου Γαλατσίου.
   
4ο Υποχρέωση του Τμήματος Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος ΟΚΠΑ.
   
5ο Υποχρέωση του Τμήματος Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος ΠΑΟ
   
6ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών περισυλλογής – περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
   
7ο Εξειδίκευση πίστωσης  ποσού  έντεκα χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ (11.074,00 €) που  αφορά την προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (χιονοπτώσεις-παγετός) του Δήμου Γαλατσίου.
   
8ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού  ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (6.625,00 €) που  αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας της υγείας των υπαλλήλων από τον κορωνοϊό COVID 19.
   
9ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση σκοπιμότητας σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Συστήματα Διαλογής Βιοαποβλήτων και Γωνιές Ανακύκλωσης του Δήμου Γαλατσίου» της Πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και β) την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της πράξης ως προς τον φορέα υλοποίησης.
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

                                              

                ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 

                                  (Δήμαρχος)         

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                  

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr