Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

01-10-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 21299 Ημ/νία Πρωτ.: 1/10/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 05η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση ή μη 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου
   
2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ Τριμήνου έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2020 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
   
3ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 55/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της έκθεσης εσόδων / εξόδων Β’ Τριμήνου 2020.
   
4ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 11.11.2020, σε αίτηση αναιρέσεως που άσκησε ο κ. Αριστείδης Φλώρος (Αρ. Πιν. 463/2020) κατά απόφασης που εξέδωσε το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών.
   
5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 09.10.2020, σε έφεση που άσκησαν οι κ.κ. Βασιλείου κ.λ.π.  (ΓΑΚ: 37466/2018 Ειδ. Αρ. Κατ.: 1772/2018, Πιν. ΙΑ (ΜΟΝ) αρ. Πιν.: 22) κατά του Δήμου Γαλατσίου και κατά της υπ’ αριθμ. 249/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
   
6ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 29ο Μονομελές στις 29.10.2020, σε ανακοπή που άσκησε ο κ. Βαρελάς Σταμάτιος (Αρ. Κλ. ΚΛ3623/2020, Αρ, Εισ. ΑΚ833/31-01-2018, Πιν. 6) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
7ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης της υπ’ αριθμ. 2441/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών – Τμήμα 3ο.
   
8ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικής εφαρμογής της εταιρείας «01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
   
9ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού τακτικής συντήρησης οχημάτων.
   
10ο Διαγραφή οφειλής από έκθεση βεβαίωσης παράβασης του Κ.Ο.Κ.
   
11ο Διαγραφή χρέωσης ανείσπρακτων Δ.Τ.  Δ.Φ. και Τ.Α.Π.
   
12ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. – Δ.Φ. –  Δ.Τ. ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

    Μαρκόπουλος Γεώργιος

             (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr