Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

08-02-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 3682 Ημ/νία Πρωτ.: 8/2/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 12η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών της υπ’αριθ.27715/10.12.2020 σύμβασης προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
   
2ο Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Περιοχής Κρητικά».
   
3ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (1.395,00) που αφορά την προμήθεια Χημικού Σαπουνιού – Απολυμαντικού για το πλύσιμο οδών και πεζοδρομίων λόγω κοροναϊού Covid-19».
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 Μαρκόπουλος Γεώργιος

       (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr