Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

14-06-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 13906 Ημ/νία Πρωτ.: 14/6/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 18η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση Πρακτικού 1 της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
   
2ο Έγκριση της από 15.06.2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) και καθορισμός των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων στο Δήμο Γαλατσίου.
   
3ο Έκπτωση αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεϊκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεϊκου».
   
4ο Απαλλαγή των αναλογούντων τελών της χρήσης κοινοχρήστου χώρου στις επιχειρήσεις που διακόπτουν
   
5ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ράνιου Βασιλικής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

       Μαρκόπουλος Γεώργιος

              (Δήμαρχος)

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr