Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

27-03-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 11134 Ημ/νία Πρωτ.: 27/3/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Ορισμός νέας διορίας υποβολής ενστάσεων επί της απόφασης Ο.Ε. 47/2023 «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Γαλατσίου»
   
2ο Λήψη απόφασης για την οριστική επίλυση των διαφορών του Δήμου Γαλατσίου με τον κο Τ. Π., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1680/2021 απόφαση του Β΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την υπ’ αριθμ. 2180/2022 απόφαση του 4ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
   
3ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης των υπαλλήλων του Δήμου  Γαλατσίου Π. Μ., Ν. Σ. και Ρ. Σ. ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 06/04/2023, σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ. 513/2023 Κλητηρίου Θεσπίσματος με Α.Β.Μ.: ΔΗ21-7401,  ΕΓ159-2022/32.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                        

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

                                                                       

                ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                         (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr