Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

01-11-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 28665 Ημ/νία Πρωτ.: 1/11/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 05η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1o Διαβίβαση της 3/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά τη σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικ. Έτους 2022.
   
2ο Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Οικ. έτους 2022.
2  
3ο Διαβίβαση υπ’ αριθ. 1, 2 & 3 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων στο Δήμο Γαλατσίου – Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
   
4ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών αναβάθμισης του λογισμικού στατικού προγράμματος της εταιρείας «Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.» που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
   
5ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικής εφαρμογής και λοιπές υπηρεσίες για το ΚΕΠ Υγείας Γαλατσίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» για την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Τμήμα Υγείας και Υγιεινής) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
   
6ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης λογισμικής εφαρμογής της εταιρείας «D.P. Solutions E.E.» για την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
   
7ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων.
   
8ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 340,00 € που αφορά στην προμήθεια ενός (1) ταπέτου εισόδου.
   
9ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 160,00€ προκειμένου να εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, που είναι απαραίτητη, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κοπής δέντρων, στο όνομα της υπαλλήλου Δουλουμπάκα Σοφίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
   
10ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού Διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτών (238,08€) που αφορά την προμήθεια κουρτινών.
   
11ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων εκατό εξήντα τρία ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (1163,91€)  που αφορά την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, ερμάριων, καρεκλών γραφείου και υποποδίων για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.
   
12ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

               Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

    Μαρκόπουλος Γεώργιος

            (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr