Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

12-08-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 21839 Ημ/νία Πρωτ.: 19/8/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 18η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση ή μη 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 Δήμου Γαλατσίου.
   
2ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου έτους 2022, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
   
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ.
   
4ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
   
5ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
   
6ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
   
7ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

             Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                                                                                                        

  

 Μαρκόπουλος Γεώργιος

            (Δήμαρχος)

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr