Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

18-12-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 28609 Ημ/νία Πρωτ.: 18/12/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 24η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Καθορισμός ειδικότητας για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), έτους 2020.
2ο Διαβίβαση των υπ’ αριθ. 1 – 2 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια ειδών διατροφής και ατομικής προστασίας (γάλακτος) για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. – Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
3ο Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών μηχανογράφησης της υπ’αριθ.Πρωτ.15664/27.07.2020 σύμβασης με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία TURN ON OFFICE – ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΚΕ».
4ο Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Περιοχής Κρητικά».
5ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης Έκπτωσης Αναδόχου.
6ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Δουλουμπάκα Σοφίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
7ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Φραγκουλοπούλου Μαρίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr