Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

09-06-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 19493 Ημ/νία Πρωτ.: 9/6/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου έτους 2023, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
   
2ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη παραχώρησης από τον Δήμο Αθηναίων ενός γερανοφόρου οχήματος στο Δήμο Γαλατσίου για χρονικό διάστημα ενός έτους.
   
3ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του  υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος του Κ.Α.10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ποσού 120,00€, προκειμένου να προβεί στην διαδικασία έκδοσης κάρτας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) των δύο μικρών λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνίας.
   
4ο Έγκριση για παράταση απόδοσης του Χ.Ε.Π 299/28-3-2023, κατά ένα μήνα, για πληρωμή που αφορά έκδοση κάρτας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα οχήματα βαρέως τύπου του Δήμου των επιβατικών λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνίας του 50θέσιου λεωφορείου καθώς και έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων ΚΕΚ, στο όνομα του υπαλλήλου Κανελλάκη Γεωργίου, σε βάρος του Κ.Α. 20-6323.0002 ποσού 800,00€ και του Κ.Α. 10-6323.0002 ποσού 500,00€ του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

                                                                                                           

                    ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                  (Δήμαρχος)

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr