Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

18-11-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 30544 Ημ/νία Πρωτ.: 18/11/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 23η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους  2023 (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης).
   
2ο Έγκριση απολογισμού του Νομικού  Προσώπου  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου  έτους 2021 (από 1/1/2021 έως 31/12/2021).
   
3ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών αναβάθμισης του λογισμικού στατικού προγράμματος της εταιρείας «Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.» που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
   
4ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικής εφαρμογής της εταιρείας «01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
   
5ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00€ που αφορά στην προμήθεια μιας (1) ταχυδρομικής μηχανής γραμματοσήμανσης.
   
6ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
7ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   
8ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

                       ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                 (Δήμαρχος)

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 

 

πρόσκληση συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr