Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

01-09-2023 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 26515 Ημ/νία Πρωτ.: 1/9/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 06η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του μηνός Ιουλίου.
 
2ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σε συμβολαιογράφο της σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης συνομολόγησης τοκοχρεολυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση της 2ης πρόσθετης πράξης του Υποέργου 1 με τίτλο «Κατασκευή διπλού βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού» με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
3ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 5.000,00 € για πληρωμή ταχυδρομικών τελών, στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6221.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 
4ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.000,00 € για πληρωμή που αφορά την έκδοση κάρτας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου (επιβατηγών, δικύκλων, τρικύκλων, πούλμαν) καθώς και κάρτας ελέγχου καυσαερίων, στο όνομα του υπαλλήλου κ. Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος των Κ.Α. 20-6323.0002 και Κ.Α. 10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

          (Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr