Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

11-12-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 27907 Ημ/νία Πρωτ.: 11/12/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικ. έτους 2021.
   
2ο Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικ. έτους 2021.
   
3ο Διαβίβαση της υπ’ αρ. 76/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020.
   
4ο Διαβίβαση της υπ’ αρ. 77/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020.
   
5ο Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση κατασκευής του έργου: Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία Σ6.
   
6ο Διαβίβαση εισήγησης παράτασης ή μη της σύμβασης (υπ’αριθμ.26837/01.12.2020) προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς & τοποθέτησης στεγάστρων για τη δημιουργία – αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Γαλατσίου.
   
7ο Έγκριση της από 10.12.2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) και καθορισμός των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων στο Δήμο Γαλατσίου.
   
8ο Διαβίβαση Πρακτικού 1 της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και του εποπτευόμενου από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» – Ανάδειξη προσωινού/ών αναδόχου/ων.
   
9ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 4 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. – Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων – Κατακύρωση Διαγωνισμού (για ομάδα Α – Δήμος Γαλατσίου: Υποομάδες Α1: Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel) & Α2: Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ομάδα Β – ΟΚΠΑ: Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ομάδα Δ – Σχ. Επ. Α’ Εκπ.: Πετρέλαιο Θέρμανσης & Ομάδα Ε – Σχ. Επ. Β’ Εκπ.: Πετρέλαιο Θέρμανσης).
   
10ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανημάτων δικτυακού εξοπλισμού με εγκατάσταση, διασύνδεση και παραμετροποίηση τους και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας μηχανημάτων δικτυακού εξοπλισμού με εγκατάσταση, διασύνδεση και παραμετροποίησή τους.
   
11ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Τακτική Μονομελούς) στις 02.03.2021, σε έφεση (ΓΑΚ: 5466/2020, Ειρ. Αρ. Κατ.: 4252/2020, Πιν.: 2ο Τμήμα Δημόσιο Μονομελές, Αρ. Πιν:5) που άσκησε ο «Οργανισμός Συγκοινωνιών Αθηνών – Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.» κατά του Δήμου Γαλατσίου
   
12ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών) στις 22.02.2021 σε αγωγή (ΓΑΚ: 46956/2020, ΕΑΚ: 2973/2020, Έκθεμα: ΜΚ1, ΑΡ.: 21) που άσκησε ο κ. Ηλιόπουλος Θεόδωρος κατά υπαλλήλου του Δήμου Γαλατσίου.
   
13ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 29ο Τριμελές, την 08.04.2021, σε αγωγή (Αρ. Κλ.: ΚΛ20370/2020, ΑΡ. Εισαγ.: ΑΓ6153/27-6-2018, Αρ. Πιν.: 3) που άσκησαν οι κ.κ. Κοτόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
   
14ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 28.04.2021, σε έφεση που άσκησαν οι κ.κ. Γαϊτου Ιωάννα κ.λ.π. (συν. 15), (ΓΑΚ: 36383/2020 Ειδ. Αρ. Κατ.: 2079/2020, Πιν. ΙΑ (ΜΟΝ), αρ. Πιν.: 12) κατά του Δήμου Γαλατσίου
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

  Μαρκόπουλος Γεώργιος

      (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr