Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε., για την Τρίτη 2 Αυγούστου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

29-07-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 20524 Ημ/νία Πρωτ.: 29/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 02η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα σύναψης και την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της Αναπτυξιακής Προοπτικής Μον. ΑΕ Γαλατσίου – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης κι επιλογής αναδόχου της πράξης «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
 
2ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού.
 
3ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
 
4ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) για την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας ειδική φυσική αγωγή και θεραπευτική κολύμβηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
 
5o Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ράνιου Βασιλικής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
6ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

  Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                   

Μαρκόπουλος Γεώργιος

      (Δήμαρχος)

                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                             

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr