Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

16-12-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 34123 Ημ/νία Πρωτ.: 16/12/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.
 
2ο Διαβίβαση του με αριθ.1/08.12.2022 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του διεθνή ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοταπήτων και δαπέδων ασφάλειας παιδικών χαρών στο Δήμο Γαλατσίου» – Αξιολόγηση Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και απόρριψη προσφορών.
 
3ο Έγκριση της υπ’αριθ.22Υ/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής) και τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών Περισυλλογής – Περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
 
4ο Διαβίβαση του υπ’αριθ.2 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας «ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Γ.Σ.-ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ν.Ι. Ε.Π.Ε.» για τη συμμετοχή της στον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ, λογισμικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
 
5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) την 24.01.2023, σε αγωγή που άσκησε ο κ.  Λ. Θ. (ΓΑΚ: 123955/2022, Αρ. Κατ. Δικ.: 3180/2022, Πιν. 71ΚΒ, αρ. Πιν.: 15) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
6ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

 

   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

           (Δήμαρχος)

                                            

                                                                            

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr