Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

16-06-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 19861 Ημ/νία Πρωτ.: 16/6/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση υπ’ αριθ. 1 – 3 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πληροφοριακών υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Γαλατσίου – Έγκριση Πρακτικών & Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
   
2ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) την 27.06.2023, σε μη αυτοτελή αίτηση προσωρινής διαταγής που άσκησε ο κος Μητσιάλης Ιωάννης κατά του Δήμου Γαλατσίου(ΓΑΚ: 61058/2023,  ΕΑΚ: 5720/2023).
   
3ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) την 29.06.2023, σε μη αυτοτελή αίτηση προσωρινής διαταγής που άσκησαν οι Τσόυγκος Γρηγόριος του Νικολάου κ.λ.π.(21) κατά του Δήμου Γαλατσίου(ΓΑΚ: 56379/2023,  ΕΑΚ: 5253/2023).
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

   

  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

             (Δήμαρχος)

                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                   

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr