Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

17-02-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 5356 Ημ/νία Πρωτ.: 17/2/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Γαλατσίου.
 
2ο

Έγκριση ή μη Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους  2023 (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης).

 
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
 
4ο Διαβίβαση των υπ’ αριθ. 2 & 3 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του διεθνή ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοταπήτων και δαπέδων ασφάλειας παιδικών χαρών στο Δήμο Γαλατσίου» – Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
 
5ο Έγκριση του υπ’ αριθ. 5 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών Περισυλλογής–Περίθαλψης αδέσποτων ζώων – Κατακύρωση Διαγωνισμού.
 
6ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) την 24.03.2023, σε αγωγή που άσκησε ο κος Μητσιάλης Ιωάννης του Παύλου κατά του Δήμου Γαλατσίου (ΓΑΚ: 8869/2023,  Ειδ. Αρ. Κατ. Δικ.: 290/2023, Αρ. Πιν.: 8, Κ.Π. Πιν.: ΚΑ Εργατικά).
 
7ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα και δύο λεπτών (340,02 €) που αφορά την προμήθεια ασύρματων τηλεφώνων για τον εξοπλισμό των γραφείων.
 
8ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού 1400€  που  αφορά την προμήθεια συσκευών ταχείας δοκιμασίας (Rapid tests) για την ποιοτική́ ανίχνευση του αντίγονου SARS-CoV και άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων.
 
9ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 25.000,00€ (Δαπάνες προετοιμασίας & Διενέργειας Εκλογών).
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                        

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

     

    ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                   (Δήμαρχος)

 

 

                                        

                        

                                                

                                                                                                                                                                                

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr