Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε για την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

18-06-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 14441 Ημ/νία Πρωτ.: 18/6/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση ή μη 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου.
   
2ο Διαβίβαση της  υπ’ αριθμ. 14/2021 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την Υποχρεωτική Αναμόρφωση στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2021.
   
3ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου έτους 2021, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
   
4ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2021 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
   
5ο Διαβίβαση της  υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την Έγκριση  της έκθεσης εσόδων/εξόδων Α΄  Τριμήνου 2021.
   
6ο Λήψη απόφασης για την αναδοχή μέρους των οφειλών των σχολικών επιτροπών που αφορούν σε ηλεκτρικό ρεύμα και κατανάλωση νερού των σχολικών συγκροτημάτων.
   
7ο Διαβίβαση των υπ’ αριθμ. 1 & 2 Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 65.700 μερίδων έτοιμου φαγητού για τη σίτιση άπορων και άστεγων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου, ετών 2021, 2022, 2023 & 2024 – Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
   
8ο Παράταση του χρόνου παράδοσης των τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων της υπ’αριθ.3636/08.02.2021 σύμβασης προμήθειας τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 και ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3.
   
9ο Έγκριση ή μη διαγραφής ποσού 14,96€ που αφορά σε προσαυξήσεις επί ενοικίων περιπτέρου.
   
10ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

    Μαρκοπουλος Γεώργιος

             (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr