Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

18-09-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 19870 Ημ/νία Πρωτ.: 18/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 22η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.
   
2ο Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021.
   
3ο Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2021.
   
4ο 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020.
   
5ο Διαβίβαση της υπ’ αρ. 49/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της Β’ Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ., οικ. έτους 2020.
   
6ο Αποδοχή ή μη δωρεάς από την   Κ.Ε.Δ.Ε ύψους 5.954,04€ για την υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων  που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID- 19 . και καθορισμός κριτηρίων διανομής  σε δικαιούχους».
   
7ο Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 4ο Τριμελές στις 08.10.2020, σε προσφυγή που άσκησε η κα Ζαμπούκα Αργεντινή (Αρ. Κλ. ΚΛ931/2020, Αρ, Εισ. ΠΡ207/10-01-2018, Πιν. 3) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
8ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού και του νομικού ελέγχου διαδικασίας μεταβίβασης του ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 75/τ.98 μεταξύ των οδών Κύκνων, Τανάγρας, Μεσολογγίου και Λ. Γαλατσίου (Ζαϊρα) στο Δήμο Γαλατσίου.
   
9ο Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ακινήτου στην συμβολαιογράφο Αθηνών κα Ρουτζούνη Ευγενία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
   
10ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού υπόθεσης που αφορά τον έλεγχο διαδικασίας πώλησης οικοπεδικής έκτασης.
   
11ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο που αφορά την σύνταξη Εξώδικης Καταγγελίας – Όχλησης – Πρόσκλησης.
   
12ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης Εξώδικης Καταγγελίας – Όχλησης – Πρόσκλησης.
   
13ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) και καθορισμός όρων Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Γαλατσίου
   
14ο Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών αναβάθμισης του λογισμικού στατικού προγράμματος της εταιρείας «Δ. ΧΑΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.» που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
   
15ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης: «μελετη ηλεκτρομηχανολογικων βρεφονηπιακου σταθμου στο ο.τ. 23/τ.99 του δημου γαλατσιου» προεκτιμώμενης αμοιβής 67.122,84 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

      Μαρκόπουλος Γεώργιος

                   (Δήμαρχος)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr