Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

22-07-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 19855 Ημ/νία Πρωτ.: 22/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 375, την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 Δήμου Γαλατσίου.
 
2o Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2022 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
 
3ο Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 48/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», που αφορά την έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022.
 
4ο Έγκριση πρόσληψης σχολικών καθαριστών/τριών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. – Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών για την κάλυψη αναγκών καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Γαλατσίου, κατά το διδακτικό έτος 2022 – 2023.
 
5ο Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 31/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Πολεοδομίας & Χωροταξίας) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών Συμβούλου και την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Γαλατσίου.
 
6ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 2.800,00 € για την ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου των μόνιμων και αορίστου χρόνου οδηγών – υπαλλήλων ΔΕ οδηγού του Δήμου Γαλατσίου, στο όνομα της υπαλλήλου Ράνιου Βασιλικής, σε βάρος του Κ.Α. 20-6073.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

      Ο Πρόεδρος Ο.Ε.                                    

                   

Μαρκόπουλος Γεώργιος

      (Δήμαρχος)

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr