Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

23-10-2020 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 23553 Ημ/νία Πρωτ.: 23/10/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021.
   
2ο Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2021.
   
3ο Επιβολή και καθορισμός ειδικού τέλους.
   
4ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης προσκλήσεων σε αυτοψία.
   
5o Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπου δυνάμει της από 23-07-2020 ΚΛΗΣΗΣ ορίζεται η 27-11-2020 ως χρόνος επανάληψης της συζήτησης της από 9-10-2017 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ :582963/2408/2017 ΑΓΩΓΗΣ.
   
6ο Διαβίβαση του από 16.10.2020 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στην εταιρεία με την επωνυμία «01 SOLUTION HELLAS Ε.Π.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».
   
7ο Αντικατάσταση μελών αξιολόγησης οικονομικών προσφορών.
   
8ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος
   
9ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

       Μαρκόπουλος Γεώργιος

               (Δήμαρχος)

 

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr