Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

24-02-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 6251 Ημ/νία Πρωτ.: 24/2/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση Μελετών για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ-ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ – ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ», και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 566.407,22€ με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13-05-2021 και κωδικό MIS 0021837272.
   
2ο

Τροποποίηση-συμπλήρωση, της με αρ. 28/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του   Δήμου Γαλατσίου σχετικά με  το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ως προς τη χρήση τους.

   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                        

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

                                              

     

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

      (Δήμαρχος)

               

                                                                                                                                                                             

                                                

                                                                                                                                                                                   

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr