Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

24-06-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 17131 Ημ/νία Πρωτ.: 24/6/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 375, την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση ή μη Τρίτης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 Δήμου Γαλατσίου.
   
2o Διαβίβαση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής επί αιτήματος της ατομικής επιχείρησης του κ. Ανδρέα Αλ. Σκουριά για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12077/09.05.2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV010512511) σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής – Έγκριση ή μη αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.
   
3ο Διαβίβαση γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής – Αποδοχή ή μη του υπ’ αριθ. 14455/30.05.2022 αιτήματος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου της υπ’ αριθ. 33590/15.12.2021 Σύμβασης προμήθειας έτοιμου φαγητού για την σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
   
4ο Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

                    Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

     

              Μαρκόπουλος Γεώργιος

                         (Δήμαρχος)                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr