Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

24-09-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 25238 Ημ/νία Πρωτ.: 24/9/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση της υπ’αριθμ.: 39/2021 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της Γ΄  Αναμόρφωσης  εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π., οικ. έτους 2021.
   
2ο Έγκριση του Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος της Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ).
   
3ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ από τον Κ.Α. 00.6431.0002 «Έξοδα προβολής και δημοσιότητας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ε.Ε. LIFE», προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.
   
4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) σε αγωγή που άσκησε ο κ. Κανέλλος Ρουσέλης  (ΓΑΚ: 69655/2021 Ειδ. Αρ. Κατ.: 10311/2021) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
   
5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου στην άσκηση Πρόσθετης Παρέμβασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 08.11.2021 επί της από 20.11.2020 αγωγής  (ΓΑΚ: 73537/2020, Ε.Α.Κ.: 8965/2020).
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

               Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 Μαρκόπουλος Γεώργιος

       (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr