Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 4 Απριλίου 2023

01-04-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 11806 Ημ/νία Πρωτ.: 31/3/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 04η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή αντιολισθηρών οδοστρωμάτων από μπετόν- Εργολαβία 2022».
   
2ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ποσού 140,00€ προκειμένου να εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, που είναι απαραίτητη, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κοπής δέντρων, στο όνομα της υπαλλήλου Δουλουμπάκα Σοφίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
   
3ο Απαλλαγή του υπόλογου κ. Βότσικα Δημοσθένη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
   
4ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού  10.000 €  για το οικονομικό έτος 2023,) για την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας για τη Διενέργεια Προγράμματος Ελέγχου της Υγείας Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων σε Γενικό Ιατρό και Παιδίατρο.
   
5ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού  2.400 €  ( 1.800,00€ για το οικονομικό έτος 2023  και 600,00€ για το οικονομικό έτος 2024, με προδέσμευση) για την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας με Ιατρό Νευρολόγο στα πλαίσια λειτουργίας του «Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια».
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.       

                                                                                                                     

                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                  (Δήμαρχος)

 

13_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΜΑΡΤΙΟΥ (1)

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr