Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

02-07-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 16533 Ημ/νία Πρωτ.: 2/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,    02.07.2021

Αριθ. Πρωτ.: 16533

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 06η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση αποστολής αιτήματος προς τους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων και την ανάθεση υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων του Δήμου (ΟΜΑΔΑ 5 – ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια Αναλωσίμων για τα Σάρωθρα (Βούρτσες)) οικονομικούς φορείς για την παράταση ισχύος των προσφορών τους.
 
2ο Έγκριση αποστολής αιτήματος προς την μειοδότρια της ΟΜΑΔΑΣ Α – ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. για την παράταση ισχύος της προσφοράς της.
 
3o Διαβίβαση του υπ’αριθ.4 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια ειδών διατροφής και ατομικής προστασίας (γάλακτος) για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. – Κατακύρωση Διαγωνισμού.
 
4ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 3.890,22€ για πληρωμή ασφαλίστρων των νεοαποκτηθέντων οχημάτων του Δήμου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 9174 και ΚΗΗ 9173, στο όνομα του υπαλλήλου Γεωργακάκου Νικολάου, σε βάρος του Κ.Α. 20-6253.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 
5ο Απαλλαγή του υπόλογου κ. Παπαδάκη Μιχαήλ και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
6ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 
7ο Διαγραφή χρεώσεων Κ.Ο.Κ.
 
8ο Διαγραφή χρέωσης  παραβάσεων Κ.Ο.Κ
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

        Μαρκόπουλος Γεώργιος

                (Δήμαρχος)

 

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr