Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

02-09-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 22857 Ημ/νία Πρωτ.: 2/9/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 06η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση της  υπ’ αριθμ.: 53/2022  (ΑΔΑ 6ΙΕ1ΟΛΙ5-ΒΡΗ) απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την «Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης  εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2022.
   
2ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ποσού 100,00€ προκειμένου να εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, που είναι απαραίτητη, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κοπής πέντε (5) δέντρων, στο όνομα της υπαλλήλου Κακίση Αμαλίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
   
3ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού 500,00€  που  αφορά την προμήθεια «Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού και συστήματος ηχητικής κάλυψης για εκδήλωση.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                        

     Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

  

Μαρκόπουλος Γεώργιος

        (Δήμαρχος)

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                             

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr