Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

03-12-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 32392 Ημ/νία Πρωτ.: 3/12/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 07η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1o Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2022.
   
2ο Διαβίβαση της υπ΄αρ. 50/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά  την έγκριση  του προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2022.
2  
3ο Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2022.
   
4o Διαβίβαση της υπ΄αρ. 51/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»,που αφορά  την Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου. οικονομικού έτους 2022.
   
5ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του μηνός Οκτωβρίου.
   
6ο Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης και β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: Ανακατασκευή οδοστρωμάτων τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου, προϋπολογισμού 2.500.000,00 €.
   
7ο Διαβίβαση του από 29.11.2021 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης λογισμικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας στην εταιρεία με την επωνυμία «D.P.Solutions E.E.
   
8ο Διαβίβαση υπ’αριθ.5 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων και την ανάθεση υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων του Δήμου – Κατακύρωση Διαγωνισμού (για την Ομάδα 5Γ (Προμήθεια Αναλωσίμων για τα Σάρωθρα (Βούρτσες)).
   
9ο Τροποποίηση της 277/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης  ποσού  δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (15.955,60 €) που  αφορά την προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (χιονοπτώσεις-παγετός) του Δήμου Γαλατσίου.
   

               Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

        Μαρκόπουλος Γεώργιος

                   (Δήμαρχος)

 

 

                                                                                                                                                         

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr