Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. τη Δευτέρα 7 Ιουνίου, με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»

03-06-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 12935 Ημ/νία Πρωτ.: 3/6/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 07η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έκκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2019 (από 1-1-2019 έως 31-12-2019).
 
2ο Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Παντοπωλείου & Συσσιτίου του Δήμου Γαλατσίου.
 
3ο Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) Εργατών Γενικών Καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Γαλατσίου, κατά τους θερινούς μήνες έτους 2021.
 
4ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (21.700,00€) που αφορά στην ανάθεση της υπηρεσίας / εργασίας ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΚΟΚΚΟΥ.
 
5ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (985,99€) που αφορά την προμήθεια ξηράς τροφής για αδέσποτες γάτες.
 
6ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (17.108,88€) που αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας της υγείας των υπαλλήλων από τον κοροναϊό covid 19.
 
7ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού  ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (24.552,00 €) που  αφορά την παροχή υπηρεσιών μικροβιοκτονίας – απολύμανσης δημοτικών κτιρίων και λοιπών χώρων του Δήμου Γαλατσίου λόγω κορωνοϊού COVID 19.
 
8o Απαλλαγή της υπολόγου κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
9o Απαλλαγή της υπολόγου κ. Κακίσης Αμαλίας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
10o Απαλλαγή του υπόλογου κ. Βότσικα Δημοσθένη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
11o Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 

 

       Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 Μαρκόπουλος Γεώργιος

       (Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr