Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

08-11-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 31111 Ημ/νία Πρωτ.: 7/11/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικ. Έτους 2020.
2ο Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Οικ. έτους 2020.
3ο Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020.
4ο Ανάθεση ή μη σε Δικηγόρο της εν γένει διαχείρισης των υποθέσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του Δήμου Γαλατσίου και της άσκησης ή μη σχετικών ένδικων μέσων.
5ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο σύνταξης συμφωνητικού καταβολής ποσού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1715/2012 οριστική απόφαση του Μ.Π.Α. και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του.
6ο Ανάθεση ή μη στη Δικηγόρο κα Μητσακούλη Ελευθερία της κατάθεσης και εγγραφής του υπ’ αριθμ. 3036/23-7-2019 συμβολαίου στο Κτηματολόγιο.
7ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού (τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών) 386,14€ με τον Φ.Π.Α. για την προμήθεια σκίαστρων.
8ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού (επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πέντε λεπτών) 723,05€ με τον Φ.Π.Α. για την προμήθεια σκίαστρων.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr