Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Δευτέρα 19 Ιουλίου, με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»

15-07-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 17750 Ημ/νία Πρωτ.: 15/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ  Η

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Διαβίβαση της αριθ. 27/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021.
 
2ο Διαβίβαση της αριθ. 28/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων ΜΑΪΟΥ 2021.
 
3ο Διαβίβαση της αριθ. 29/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που αφορά την έγκριση της Β’ Αναμόρφωσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού του Ν.Π. οικ. έτους 2021.
 
4ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Γιώτη Άννας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
5ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 680,00€ για την πληρωμή διοδίων για την διέλευση του με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 9174 οχήματος του Δήμου Γαλατσίου από την Αττική Οδό, στο όνομα του υπαλλήλου Κεχαγιά Ιωάννη, σε βάρος του Κ.Α. 20-6411.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 
6ο Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου», προϋπολογισμού 320.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 
7ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΦΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (37.200,00 €) που αφορά στην υπηρεσία ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19.
 
8ο Α. Έγκριση υποβολής πρότασης και δέσμευση εγγραφής της πρότασης σε κωδικό με αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή των σχετικών εγγράφων.
 
9ο Έγκριση κάλυψης επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους για την υποβολή πρότασης για τη δράση  ΄΄Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.΄΄.
 
10ο Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
 
11ο Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
 
12ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 
13ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

        Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

   Μαρκόπουλος Γεώργιος

            (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr