Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

04-05-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 8838 Ημ/νία Πρωτ.: 30/4/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ  Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 04η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00, για λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετάσχετε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση ή μη 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου.
2ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2020.
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Μάρτιο έτους 2020.
4ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 5 Πρακτικού (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Μειοδότη) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών της προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων– Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του Διαγωνισμού.
5ο Διαβίβαση του από 23.04.2020 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών παροχής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών ACE ERP της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «UNISYSTEMS Μον. Α.Ε.Ε.»
6ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 98/τ.98.
7ο Τροποποίηση της αρ. 21/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
8ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού ποσού 1.600,00€ για έξοδα έκδοσης δελτίου ΚΤΕΟ καθώς και έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων, στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος των Κ.Α. 10-6323.0002,  15-6481.0003 και 20-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]