Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

06-12-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 33942 Ημ/νία Πρωτ.: 5/12/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 09η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2019.
2ο Ανάκληση της αρ. 234/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
3ο Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεϊκου του Δήμου Γαλατσίου.
4ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας οχημάτων & μηχανολογικού εξοπλισμού.
5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 15.01.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Καρτσούνη Αθανασίου κ.λ.π. (συν. 12) (ΓΑΚ: 82206/2019,  Ε.Α.Κ.: 2133/2019, Πιν.: ΚΓ, με Αρ. Πιν.: 1) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
6ο Ανάθεση ή μη σε Δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 07.02.2020, σε μήνυση με Α.ΒΜ: Β18/709 που υπέβαλε ο Δήμος Γαλατσίου κατά οδηγού και ιδιοκτήτη οχήματος καθώς και κατά παντός υπευθύνου σχετικά με ρίψη μπαζών στο χώρο της ΛΑΤΟ.
7ο Ανάθεση σε δικηγόρο της διαδικασίας συγκέντρωσης των απαραίτητων εγγράφων και υποβολής φακέλου για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων που αφορούν τη μεταβίβαση της κυριότητας στο Δήμο Γαλατσίου της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.
8ο Ανάθεση ή μη σε Δικηγόρο της εν γένει διαχείρισης των υποθέσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του Δήμου Γαλατσίου και της άσκησης ή μη σχετικών ένδικων μέσων.
9ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης ανακοινώσεων.
10ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.976,00€ από τον Κ.Α. 00.6431.0002 «Έξοδα προβολής και δημοσιότητας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ε.Ε. LIFE.
11ο Διαγραφή Πληρωμένης Κλήσης.
12ο Διαγραφή Βεβαιωμένων Οφειλών Τέλους 0,5%.
13ο Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 33388/02-12-2019 αίτησης.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(Δήμαρχος)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr