Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

18-10-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 27364 Ημ/νία Πρωτ.: 18/10/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 22η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου.
 
2ο Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022.
2
3ο Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2022.
 
4ο Έγκριση της υπ’αριθ. 25/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων) & καθορισμός των όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών εικοσιτετράμηνης (24μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου των ετών 2022 & 2023.
 
5ο Λήψη απόφασης για την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα εποπτευόμενα από τον Δήμο Ν.Π.Δ.Δ. των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια του διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος (ως είδους ατομικής προστασίας) για το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων.
 
6ο Λήψη απόφασης για την επάρκεια ή μη των επανορθωτικών μέτρων της ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε. για τη συμμετοχή της στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων και την ανάθεση υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων του Δήμου.
 
7ο Συγκροτήσεις επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών διαγωνισμών.
 
8ο Συμπλήρωση της 683/22.09.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
 
9ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 59,77€ για πληρωμή που αφορά στην συμπλήρωση του ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο, με την τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώματος, στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάρις, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 
10ο Έγκριση για παράταση απόδοσης του Χ.Ε.Π 624/2-9-21, κατά ένα μήνα, για πληρωμή που αφορά την έκδοση της κάρτας τεχνικού ελέγχου για όλο το στόλο βαρέων οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου καθώς και την έκδοση της κάρτας τεχνικού ελέγχου του 50θέσιου λεωφορείου, στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος των Κ.Α. 20-6323.0002 και Κ.Α. 10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 
11ο Απαλλαγή του υπολόγου κ. Κεχαγιά Ιωάννη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

               Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

       Μαρκοπουλος Γεωργιος

             (Δήμαρχος)

 

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr