Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

30-06-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 13260 Ημ/νία Πρωτ.: 29/6/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο: ‘Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία Σ6’.
2ο Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης και β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: ‘Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου’ Αρ. μελέτης 10/2020, προϋπολογισμού 320.000,00€.
3o Έγκριση σύναψης σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης των εφαρμογών της εταιρείας Εγκριτος Group – Συνεργασία Α.Ε. για τις Δ/νσεις Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
4ο Συγκρότηση διμελούς επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη αναδόχου με απευθείας ανάθεση Δημοσίων συμβάσεων (έργα, μελέτες και παροχές τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
5ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού (εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών) 675,80€ με τον Φ.Π.Α. για την προμήθεια σκίαστρων.
6ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 8.000,00€ για πληρωμή ταχυδρομικών τελών, στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6221.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
7ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
8ο Δωρεά FAX

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr