Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. την Παρασκευή 30 Ιουλίου, με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»

26-07-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 19051 Ημ/νία Πρωτ.: 26/7/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του μηνός Ιανουαρίου.
 
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του μηνός Φεβρουαρίου.
 
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του μηνός Μαρτίου.
 
4ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του μηνός Απριλίου.
 
5ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του μηνός Μαϊου.
 
6ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του μηνός Ιουνίου.
 
7ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων B’ Τριμήνου έτους 2021, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 
8ο Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης και β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο «Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Κρήτης  και ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου», Αρ. μελέτης 10/2020, προϋπολογισμού 320.000,00 €.
 
9ο Διαβίβαση Πρακτικού 2 της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου – Κατακύρωση του Διαγωνισμού.
 
10ο Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της υπ’ αριθμ. Α3108/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 4ο Τριμελές.
 
11ο Ανάθεση ή μη σε δικαστικό επιμελητή για την κοινοποίηση σύστασης παρακαταθήκης ποσού 1.676,48€ στον κ. Διάκο Κων/νο.
 
12ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.800,00€ για πληρωμή που αφορά την έκδοση της κάρτας τεχνικού ελέγχου για όλο το στόλο βαρέων οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου καθώς και την έκδοση της κάρτας τεχνικού ελέγχου του 50θέσιου λεωφορείου, στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος του Κ.Α. 20-6323.0002 και Κ.Α. 10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 
13ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ροδίτου Χάρις και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
14ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 50,00€ που αφορά στην προμήθεια ενός (1) ανεμιστήρα.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

          Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

      Μαρκόπουλος Γεώργιος

           (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr